OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
{$name}
{$soldout_icon}
기본 정보
상품명 My Hobby Pocket
PRICE KRW 1
배경컬러 #97c2fd
수량 수량증가수량감소
{$simple_desc}
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 {$minimum_limit}개 이상 / 최대주문수량 {$maximum_limit}개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
{$name} {$quantity} 수량증가 수량감소 {$product_price} (  {$mileage_value})
TOTAL 0 (0개)
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
- 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.

- 전화 택배 접수 : CJ 대한통운 1588-1255

- URL 택배 접수 : https://www.cjlogistics.com/ko/tool/parcel/reservation-return

반품 주소지 : 경기도 파주시 문발로 453 

- CS문의 : 070-4102-0722


교환/반품의 경우 수령일 기준으로 영업일 7일 이내로 접수가 가능합니다.

상품 발송은 CJ 대한통운 이용시 착불 발송을 기본으로 왕복 배송비 6,000원 동봉을 해주시기 바랍니다.(타택배 착불이용시 추가요금이 발생됩니다.)

상품 발송 전 구매 페이지내 교환/반품 설정 후 반송 부탁드리겠습니다.

금액 동봉 없는 경우 결제 금액에서 차감 후 환불 처리 진행되는 점 참고 부탁드립니다.


교환 및 반품이 불가능한 경우


-고객님의 책임이 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 들을 훼손한 경우는 제외

-포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우

-고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

-복제가 가능한 상품들의 포장을 훼손한 경우

-고객님의 마음이 바뀌어 교환/반품을 하실 경우 상품 반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)My Hobby Pocket


화장품 상품상세 이미지-S42L1
My Hobby Pocket
시즌 오프 기간 동안 하비 포켓 속
굿하비클럽 제품을 합리적인 가격으로 만나보세요.

2023.07.25 - 08.03 (only 10 days) ~60% OFF

Good Hobby for Better Life.
화장품 상품 이미지-S55L2
EVENT
Hobby Pocket Event
기다리던 휴가철, 당신의 하비 포켓에는 무엇이 들어있나요?
굿하비클럽의 위트 있는 제품들로 나만의 하비 포켓을
취향껏 채우고, 공유해 보세요.
10개의 하비 포켓을 골라 포켓 속 담겨있는 그 제품을 선물할게요.


Step.1
@goodhobbyclub 팔로우 후, 스토리 하이라이트 ‘EVENT’ 클릭
Step.2
빈 하비 포켓과 갖고 싶은 제품 캡처
Step.3
스토리 업로드를 위해 하비 포켓 이미지 불러온 뒤, 캡처한 제품 이미지로 나만의 하비 포켓 완성!
그리고 
@goodhobbyclub 계정 태그 후 스토리 업로드
기간 : 07.27 (목) - 08.06 (일)까지
발표 : 08.8 (화) DM 개별 연락 (10명)
상품 : 하비 포켓 속 제품 1개 (랜덤 발송)


*비공개 계정은 이벤트 참여 확인이 불가합니다.